Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Dotacje do ogrzewania

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - DOTACJA

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Gryfów Śląski realizowane na zasadach określonych w uchwale Nr XLII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zwanej dalej uchwałą.

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie
od 08 do 26 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3.

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych
z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie na lekki olej opałowy
c) ogrzewanie elektryczne

d) ogrzewanie na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
e) ogrzewanie na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
f) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne).
Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE.
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
- pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz najemcy lokalów komunalnych.

4. Okres kwalifikowalności kosztów.
Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po zawarciu umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.

5. Wysokość dotacji.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł
- dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł.
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 08 do 26 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3,  lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3 – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta www.gryfow.pl w zakładce „Dotacje do ogrzewania” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta "Pliki do pobrania", "Ochrona  środowiska".

7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w § 5. 1. uchwały. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w § 4 pkt 4 uchwały podlegają odrzuceniu. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych otrzymanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Uchwała

WNIOSEK

Najczęściej zadawane pytania

Program Czyste Powietrze

11-12-2018

Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w programie Czyste Powietrze.

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie zarządzać energią.

W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

czytaj dalej »

DOTACJE DO OGRZEWANIA

07-12-2018

DOTACJE DO OGRZEWANIA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, z dniem 19.11.2018 r. zakończono realizację programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

czytaj dalej »

Spotkanie ws. programu Czyste powietrze

09-10-2018

Spotkanie ws. programu Czyste powietrze

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Serecznie zapraszamy na spoktanie w sprawie programu 12.10.2018r. o godz. 18:00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
Serecznie zapraszamy na spoktanie w sprawie programu 12.10.2018r. o godz. 18:00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Serecznie zapraszamy na spoktanie w sprawie programu 12.10.2018r. o godz. 18:00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.


czytaj dalej »

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

22-08-2018

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie  w formie pożyczki na realizację przedmiotowego  programu. Pełna treść informacji w załączniku.

Jednocześnie Gmina Gryfów Śląski została zobowiązana do poinformowania  uczestników programu o założeniach planowanego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


czytaj dalej »

Wnioski o dotację na wymianę ogrzewania zweryfikowane

26-03-2018

Wnioski o dotację na wymianę ogrzewania zweryfikowane

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że dokonano weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” złożonych w dniach od 08 do 26 stycznia 2018 r.

czytaj dalej »

Dotacje na wymianę ogrzewania

12-01-2018

Dotacje na wymianę ogrzewania

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji. Wnioski należy składać w terminie do 26 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3.

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - DOTACJA

11-12-2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - DOTACJA

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Gryfów Śląski realizowane na zasadach określonych w uchwale Nr XLII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zwanej dalej uchwałą.

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: