Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Dotacje do ogrzewania

12-01-2018

Dotacje na wymianę ogrzewania

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji. Wnioski należy składać w terminie do 26 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3.

 

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu):

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku;

    · w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,

    · w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

2. kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

3. oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy:

    · pełnomocnictwo,

    · dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: