Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

05-02-2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ

 

Na półmetku są prace modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” ze Zgorzelca rzetelnie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu, wykonując do 31 grudnia ubiegłego roku zakres o wartości 2 451 032,77 zł.

Zakończono prace modernizacyjne budynku dmuchaw, w którym zamontowano nowe zestawy kompresorów do napowietrzania ścieków wraz z automatycznym systemem sterująco-kontrolnym oraz nowe rurociągi sprężonego powietrza, wykonano prace remontowe wraz z wymianą bramy wjazdowej do budynku.

Na ukończeniu jest nowo wybudowany obiekt sitopiaskownika wraz z urządzeniami technologicznymi i automatyką sterującą oraz prace remontowe bloku reaktora biologicznego. Obecnie trwa montaż urządzeń technologicznych i oprzyrządowania elektryczno-sterującego. 

Wykonawca przystąpił do modernizowania zlewni ścieków dowożonych oraz wykonywania robót remontowych budynku socjalno-technicznego.

Jednocześnie Gmina Gryfów Śląski prowadzi procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje prace modernizacyjne części osadowej oczyszczalni ścieków. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. wymianę urządzeń technologicznych i elektrycznych istniejącej otwartej komory fermentacyjnej, budowę drugiej komory fermentacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami i rurociągami, budowę magazynu osadu odwodnionego, remont laguny osadowej oraz wykonanie instalacji elektryczno-sterujących.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 6,5 mln zł, a zakończenie modernizacji planowane jest na sierpień 2019 roku.


Galerie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: