Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Gospodarka odpadami

30-03-2017

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, do których zalicza się między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, którą będzie wnosił do gminy. Sposób naliczania opłaty ustala rada gminy. Spalanie odpadów jest niedozwolone. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów jest możliwe jedynie w spalarniach, na które wymagana jest zgoda odpowiedniego organu.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma także obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych) oraz udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług firmy wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.


Jednocześnie informuję, że od 1 kwietnia 2017 r. będą przeprowadzane kontrole, z nałożonych ustawowo obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, w szczególności posiadanych zbiorników nieczystości ciekłych bezodpływowych. Sprawdzane będą też umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Umowy należy mieć zawarte z firmami, które mają prawną możliwość na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski tj.


1. Gryfów Śląski

ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski

2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”

ul. Kargula i Pawlaka nr 16; 59-623 Lubomierz

3. SIMEKO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 42 ; 58-500 Jelenia Góra

Krystyna Samborska

Inspektor do spraw gospodarki odpadami

W Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: